1- مشخصات فردی
2- آدرس
3- وضعیت تحصیلی عمومی حوزه:
مراکز تخصصی حوزه:
غیر حوزوی:
4- وضعیت تبلیغی الف) شماره پرونده تبلیغی:
ب) سابقه تبلیغی:
5- معرف دو نفر از دوستان طلبه نزدیک و با سابقه خود (حتی الامکان از اساتید حوزه):
6- نحوه آشناییت شما با امیر بیان